Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Podczas ubiegłotygodniowego szkolenia „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami” swoją wiedzą z zakresu budowania i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podzielił się z jego uczestnikami p. Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”.

Drodzy Grantobiorcy,

 

w przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu generatora uwagi i błędy prosimy zgłaszać telefonicznie na numer: 607 822 019.

   

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa biura LGD w okresie naboru wniosków o powierzenie grantów – dotyczy konkursów nr 1/2018/EFS oraz 2/2018/EFS

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały uruchomione przez LGD 2 nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, w zakresie  przedsięwzięcia III LSR „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” na działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ich otoczenia. 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy do udziału w „Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów”

Termin i godzina szkolenia: 9 października 2018 r. (wtorek), godz. 14.00 – 17.00

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 50 000,00 zł bądź 150 000,00 zł można otrzymać na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej, w tym m.in. na organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, warsztatów i spotkań animacyjnych, treningów kompetencji społecznych, kursów i szkoleń dających nowe umiejętności, a także na organizację staży zawodowych oraz klubów młodzieżowych.

5 września 2018r. w siedzibie biura LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odbyło się szkolenie dla przedstawicieli podmiotów zainteresowanych wsparciem dla projektów z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

dla naboru wniosków dla projektów typu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.”

 

W miniony wtorek odbyło się drugie w tym roku spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego. Spotkanie poprowadzili pracownicy biura LGD, którzy pokrótce przypomnieli uczestnikom główne zasady udzielania wsparcia ze środków EFS. Wyjaśniono także: jakie typy projektów mogą być realizowane, kogo należy objąć wsparciem w projekcie oraz jakie koszty można uznać za kwalifikowalne.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza członków NGO, pracowników OPS, WTZ, JST oraz domów kultury, a także przedsiębiorców oraz przedstawicieli pozostałych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

Uwaga: w związku z wejściem w życie RODO przygotowane zostały przez ARiMR nowe formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy / umową o przyznaniu pomocy / wnioskiem o płatność.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.