Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 09.10.2019 r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2019/G

 

Termin składania wniosków: od 24.10.2019 r. do 22.11.2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

  1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  2. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  3. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 1.2 LSR: Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023.

 

Wskaźniki produktu:

Lp.

1

2

3

4

5

wskaźniki produktu

Liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i/lub zmian klimatu zrealizowanych w ramach LSR

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Liczba wydawnictw informacyjno-promocyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR

Liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych zrealizowanych ze środków LSR nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów, w tym w zakresie turystyki i rekreacji

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR

jednostka miary

sztuka

sztuka

sztuka

sztuka

sztuka

wartość

max. 2

max. 1

max. 3

max. 5

max. 12

 

Limit środków w ramach naboru: 296 000,00 zł, w tym:

a) na realizację wskaźnika nr 1 – 12 000,00 zł;

b) na realizację wskaźnika nr 2 – 20 000,00 zł;

c) na realizację wskaźnika nr 3 – 60 000,00 zł;

d) na realizację wskaźnika nr 4 – 60 000,00 zł;

e) na realizację wskaźnika nr 5 – 144 000,00 zł.

 

Kwota grantu: od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: do 100%

 

Dopuszczalny termin realizacji grantów:

Termin realizacji grantu winien mieścić się w okresie: od 15.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

1. organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,

2. organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych [1]),

3. opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, kalendarzy imprez kulturalnych planowanych w regionie i innych publikacji,

4. szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),

5. inne działania w zakresie promowania obszaru LSR, wzmocnienia kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1. lokalne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (wpis do KRS),

2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)[2]

posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR. O dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 14 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:

a) w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Grantobiorcy, tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców,

b) w drugiej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
(52) 524 64 34.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;

2. wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;

4. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;

5. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;

6. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;

7. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

8. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia II LSR – Aktywni dla siebie i regionu – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

9. katalog dopuszczalnych stawek dla towarów i usług;

10. zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD.


PRZYPISY:

[1] Wyłączenie zgodnie z §12 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  dotyczy jedynie zakresu „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

[2] Uwaga: od 29.11.2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – Dz.U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.).

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.