Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 08.11.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
odbytego w dniu 03.11.2022 r. w Nakle nad Notecią

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2022 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz konkurs nr 3/2022 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa z obu naborów wraz z wnioskami dzisiaj, tj. 8.11.2022 r., przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie – zarówno w ramach naboru nr 2/2022, jak i naboru nr 3/2022 – przysługuje prawo wniesienia protestu od:
- negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
- nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru, albo
- wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2022,
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs nr 2/2022,
3. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 3/2022,
4. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs nr 3/2022,
5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – konkurs nr 2 /2022 oraz nr 3/2022,
6. Wzór protestu.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.