Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 24.06.2019 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2019


Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia 4 lipca 2019 r. (czwartek)
Miejsce posiedzenia

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia godz. 17.30


Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 27.06.2019r. (czwartek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

Ewa Pierucka
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Załącznik nr 1

Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2019 w dniu 4 lipca 2019 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wniosku o dofinansowanie projektów złożonego w ramach konkursu LGD nr 5/2019 w zakresie środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFRR), typ projektu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym” oraz ocena i wybór projektu (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektu do realizacji w ramach LSR) .
5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje/projekty, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.