Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 25.06.2020 r.

Grantobiorca realizujący zajęcia stacjonarne w ramach projektu objętego grantem finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich winien stosować się do:

- rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- komunikatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zaleceń Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (jeśli dotyczy),

a w przypadku dalszych wątpliwości może skonsultować działanie z SANEPIDEM.

Grantobiorca winien również zapoznać osoby pracujące przy projekcie oraz wszystkich jego uczestników z ww. zaleceniami przed rozpoczęciem zajęć oraz egzekwować stosowanie się do nich.

Organizacja zajęć projektowych winna być dopasowana do prowadzonych warsztatów, szkoleń lub innych form integracji i powinna uwzględniać postanowienia ujęte w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczące środków, które wdrożyć muszą pracodawcy. Środki te powinny być wdrożone zarówno w odniesieniu do pracowników/współpracowników/wykonawców Grantobiorcy (bez względu na podstawę zatrudnienia), jak i do uczestników projektu objętego grantem. W szczególności dotyczy to obowiązku:

1. zachowania odstępu co najmniej 2 metrów między stanowiskami zajmowanymi przez uczestników w trakcie zajęć,
2. zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk,
3. przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust (np.: maseczką, elementem odzieży, przyłbicą ochronną).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaleca, aby w sprawie organizacji zajęć dla dzieci (w szczególności w ramach Klubu Młodzieżowego) Grantobiorca posiłkował się wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in:

- podczas zajęć w sali w jednej grupie może przebywać maksymalnie do 12 uczniów,
w uzasadnionych przypadkach, można zwiększyć tę liczbę do 14 dzieci.
- na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe danej przestrzeni.
- w miarę możliwości do danej grupy powinni być przypisani ci sami opiekunowie.
- dzieci będą siedziały pojedynczo w ławkach. Odległość między tymi stanowiskami powinna wynosić minimum 1,5 metra. Podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczki – muszą ją mieć jednak w drodze do i z klubu.
- z sali, gdzie przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
- dzieci nie powinny wymieniać się między sobą przyborami.
- należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerw lub też w czasie zajęć.
- na sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach sprzęt sportowy i podłoga muszą zostać umyte.
- część zajęć może być prowadzona na świeżym powietrzu przy zachowaniu dystansu między uczestnikami.
- rodzice odbierający lub przyprowadzający dziecko do klubu mogą korzystać jedynie
z wyznaczonej przestrzeni wspólnej, muszą zachować dystans wobec pracowników, innych uczestników i ich rodziców. Dodatkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz mieć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły/klubu młodzieżowego.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.