Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 14.11.2017 r.

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego,

termin konsultacji został przedłużony do piątku, 17.11.2017 r., zapraszamy do biura LGD przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00. Ponadto zostaje wyznaczony także dodatkowy termin konsultacji w piątek, 17.11.2017 r. w godzinach od 16.00-17.00.

Przypominamy, że trwają także e-konsultacje, których termin również zostaje wydłużony do piątku, 17.11.2017 r., do godziny 16.00.  

zapraszamy do konsultacji, które dotyczą zmian w:

¾    kryteriach wyboru w odniesieniu do projektów podmiotów innych niż LGD z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie i rozwój  działalności gospodarczej oraz projektów w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej  (finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020), w związku z rekomendacjami Samorządu Województwa sformułowanymi po naborach wniosków o przyznanie pomocy z roku 2016,

¾    planie działania (załącznik nr 3 LSR) – zmiany wskaźników w zakresie projektów grantowych w ramach EFS – przedsięwzięcie „Aktywna Integracja w Dolinie Noteci”, w związku z wezwaniem LGD do złożenia wniosku na Projekt Grantowy i ustaleniem z Samorządem Województwa warunków brzegowych dla środków EFS,

¾      rozdziale nr V LSR Cele i wskaźniki – zmiany w ramach przedsięwzięcia Aktywna integracja w Dolinie Noteci w związku z wezwaniem LGD do złożenia wniosku na Projekt Grantowy i ustaleniem z Samorządem Województwa warunków brzegowych dla środków EFS

  

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.