Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 30.04.2024 r.
………………………………………..
miejsce i data publikacji ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2024

Termin składania wniosków: od 15.05.2024 r. do 29.05.2024 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią

poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek w godz. od 8.00 do 17.00
piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej. Jeden egzemplarz wniosku przekazywany jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drugi pozostaje w dokumentacji LGD. Zalecane jest także załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
(Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” §2 ust. 1 pkt. 6 „Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: … rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 13 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 169 361,59 EUR
(677 446,36 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)
/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

Maksymalna kwota wsparcia: nie dotyczy

Intensywność pomocy:
- jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych
- pozostałe podmioty – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, jak również „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ważne dokumenty.
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (52) 524 64 34.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) wraz z instrukcją.
2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) wraz z załącznikami.
3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy wraz z załącznikami.
4. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) wraz z załącznikami.
5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw”.
6. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia V LSR – Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw (Wyciąg z dokumentu LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.
7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
9. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji nr 9 „Doradztwo biura LGD”.
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD (wzór).
11. Zobowiązanie Wnioskodawcy do poddania się monitoringowi LGD (wzór).
12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
13. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) wraz z informacją pomocniczą.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.