Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 27.01.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
odbytego w dniach 20.01.2020 r. – 21.01.2020 r. w Nakle nad Notecią

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019/G na działania w zakresie:

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
3. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR,
2. Lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków),
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły,
4. Wzór odwołania od decyzji Rady LGD.

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA

 

Grantobiorca ma prawo wniesienia odwołania do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady LGD podjętą na posiedzeniu dot. wyboru i oceny Grantobiorców, zgodnie z poniższym pouczeniem:

1. Grantobiorca w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru może wnieść, za pośrednictwem biura LGD, Odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:

a. negatywnej oceny zgodności z LSR,
b. nieuzyskania przez projekt objęty grantem minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru, albo,
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w
limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki
wniesienia odwołania), albo
d. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.

2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD (przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią) w godzinach jego pracy.

3. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD wraz z Listą wybranych Grantobiorców.

4. Odwołanie winno zawierać:

a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenie Grantobiorcy;
c. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
d. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska;
e. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy).

5. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data wpływu odwołania do Biura LGD.

6. W przypadku wniesienia odwołania niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa Grantobiorcę jednokrotnie do niezwłocznego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

7. Uzupełnienie przez Grantobiorcę odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:

a. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenia Grantobiorcy;
c. numeru wniosku o powierzenie grantu;
d. podpisu Grantobiorcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

8. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

a. nie zostało złożone na właściwym formularzu,
b. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),
c. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni kalendarzowych,
d. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
e. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił przyjętego stanowiska,
f. została wyczerpana kwota przewidziana w Umowie Ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego planowana jest realizacja projektu objętego grantem.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.