Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 18.02.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Numer konkursu LGD: 1/2021/EFS

ZAKRES TEMATYCZNY:
Cel ogólny LSR: Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy
Cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023
Przedsięwzięcie LSR: Aktywna Integracja w Dolinie Noteci
SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. INFORMACJE O NABORZE
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Nr konkursu LGD: 1/2021/EFS

II. TERMINY
Termin, od którego można składać wnioski – 05.03.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.03.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2021 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00


IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o powierzenie grantów należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu bądź drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru – lub kurierem (w obu przypadkach decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD).
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, w terminie naboru.
Formularz wniosku o powierzenie grantu należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków, do którego link udostępniono wraz z niniejszym Ogłoszeniem na stronie internetowej LGD www.rlks.naklo.pl.

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O powierzenie grantu mogą ubiegać się:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

VI. DO KOGO MA BYĆ SIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)?
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:
-    osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. powiatu nakielskiego.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Grant, w ramach ogłoszonego naboru, można uzyskać na:
1.    działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

b)    aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

a)    wskaźnik produktu wg SzOOP:

-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

b)    wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

c)    wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym.

d)    wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

-    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu;
-    wskaźnik efektywności społecznej;
-    wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantami w konkursie wynosi 300 000,00 zł.

X. FORMA WSPARCIA, POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.
Maksymalna wysokość grantu wynosi: 150 000,00 zł
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

a)    koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
b)    koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 dostępnym na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektów wynosi 19 pkt. Ponadto, warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie od każdego członka Rady LGD co najmniej 1 pkt. za spełnienie lokalnego kryterium wyboru: Potrzeba realizacji grantu.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: (52) 524 64 34.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS;
2. Lokalne kryteria wyboru – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – dokument przyjęty Uchwałą nr 15/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z dnia 8 maja 2020 roku;
3. Wniosek o powierzenie grantu;
3.1. Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu;
4. Wniosek o rozliczenie grantu;
4.1 Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie grantu;
5. Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip);
6. Katalog stawek maksymalnych;
7. Karta oceny zgodności projektu z LSR;
8. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z uchwałą zmieniającą;
9.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.;
9.2 Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 7 stycznia 2021 r.;
10.1 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
10.2 Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 1 lutego 2020 r.;
11. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa;
12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;
13. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS;
14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
15. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji;
16.1 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
16.2 Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.
17. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.