Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 14 listopada 2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 4/2019/EFS

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Cel ogólny LSR: Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy

Cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023

Przedsięwzięcie LSR: Aktywna Integracja w Dolinie Noteci

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

I. INFORMACJE O NABORZE
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Nr konkursu LGD: 4/2019/EFS

 

II. TERMINY
Termin, od którego można składać wnioski – 28.11.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 19.12.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2020 r.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

 

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o powierzenie grantów należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu bądź drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru – lub kurierem (w obu przypadkach decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD).
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, w terminie naboru.
Formularz wniosku o powierzenie grantu należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków, do którego link udostępniono wraz z niniejszym Ogłoszeniem na stronie internetowej LGD www.rlks.naklo.pl.

 

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O powierzenie grantu mogą ubiegać się:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)?
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. powiatu nakielskiego;
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Grant, w ramach ogłoszonego naboru, można uzyskać na:
1. działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.

a) innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego projektu objętego grantem należy osiągnąć następujące wskaźniki:

a) wskaźnik produktu wg SzOOP:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

b) wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

c) wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

d) wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

- wskaźnik efektywności społecznej;

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

 

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantami w konkursie wynosi 900 000,00 zł.

 

X. FORMA WSPARCIA, POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

Maksymalna wysokość grantu wynosi: 50 000,00 zł

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

a) koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;

b) koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 dostępnym na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektów wynosi 17 pkt. Ponadto, warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie od każdego członka Rady LGD co najmniej 1 pkt. za spełnienie lokalnego kryterium wyboru: Potrzeba realizacji grantu.

 

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

 

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: (52) 524 64 34.

 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS;

2. Lokalne kryteria wyboru – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – dokument przyjęty Uchwałą nr 31/2019 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z dnia 2 września 2019 roku;

3. Wniosek o powierzenie grantu;

3.1. Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu;

4. Wniosek o rozliczenie grantu;

5. Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip);

6. Katalog stawek maksymalnych;

7. Karta oceny zgodności projektu z LSR;

8. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru;

9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

10. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

11. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

13. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

 


 

LINK DO GENERATORA: KLIKNIJ GRAFIKĘ PONIŻEJ

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.