Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 27.10.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

odbytego w dniu 18.10.2022 r. w Nakle nad Notecią

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2022 na działania w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami dziś, tj. 27.10.2022 r. przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, tj. gdy:

- operacja nie zakłada realizacji celów głównych i szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, i/lub
- operacja nie jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, i/lub
- operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, i/lub
- wniosek, którym jest objęta operacja, nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru, albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji, które zawiera również informacje szczegółowe o jego wniesieniu.


DO POBRANIA: 

  1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 1/2022
  2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs nr 1/2022
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – konkurs 1/2022
  4. Wzór protestu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.