Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 01.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2022

 

Termin składania wniosków: od 16.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej. Jeden egzemplarz wniosku przekazywany jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drugi pozostaje w dokumentacji LGD. Zalecane jest także załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: premia.

 

Zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  9 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 10 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 264 402,98 EUR

(1 057 611,92 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Maksymalna kwota wsparcia: kwota równa 70 000,00 zł

Intensywność pomocy: nie dotyczy.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, jak również „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ważne dokumenty.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
(52) 524 64 34.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) wraz z instrukcją.
 2. Biznesplan (wersja 4z) wraz z informacją pomocniczą i tabelami pomocniczymi.
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) wraz z załącznikami.
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) wraz z załącznikami.
 5. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO).
 6. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel.
 7. Karta opisu operacji dla Przedsięwzięcia I LSR: Przedsiębiorcza Dolina Noteci, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 8. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
 9. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 10. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia I – Przedsiębiorcza Dolina Noteci – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wraz z załącznikiem nr 1 do dokumentu – PRIORYTETOWE DLA LSR BRANŻE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 11. Stopa bezrobocia na obszarze poszczególnych miejscowości LSR wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
 12. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji „Doradztwo biura LGD”
 13. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD
 14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 15. Oświadczenie Wnioskodawcy o niewykonywaniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 16. Zobowiązanie Wnioskodawcy do poddania się monitoringowi LGD.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.