Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 22.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: 06.04.2021 r.  – 20.04.2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej. Jeden egzemplarz wniosku przekazywany jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drugi pozostaje w dokumentacji LGD. Zalecane jest także załączenie wersji elektronicznej wniosku.
 
Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.


Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 12 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: kwota równa 50 000,00 zł

Intensywność pomocy: nie dotyczy

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, jak również „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz na stronie internetowej: www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ważne dokumenty.
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (52) 524 64 34.

Załączniki do ogłoszenia:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – wersja 3z
1.1    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
2.      Biznesplan (*.pdf) – wersja 4z
2.1    Biznesplan (*.docx)
2.2    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx)
2.3    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
3.      Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - wersja 5z
3.1    Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf)
3.2    Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)
3.3    Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
3.4    Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
3.5    Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
3.6    Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
4.      Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)
4.1    Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)
4.2    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)
5.      Wniosek o płatność (*.pdf) – wersja 4z
5.1    Wniosek o płatność (*.xlsx)
5.2    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)
5.3    Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)
5.4    Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)
5.5    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
6.      Karta opisu operacji dla Przedsięwzięcia I LSR: Przedsiębiorcza Dolina Noteci, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
7.      Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
8.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
9.      Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia I – Przedsiębiorcza Dolina Noteci – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 wraz z załącznikiem nr 1 do dokumentu – PRIORYTETOWE DLA LSR BRANŻE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
10.    Stopa bezrobocia na obszarze poszczególnych miejscowości LSR wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
11.    Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji „Doradztwo biura LGD”
12.    Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
13.    Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD
14.    Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
15.    Oświadczenie Wnioskodawcy o niewykonywaniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.