Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 30.10.2019 r.

24 członków organizacji pozarządowych 29. października 2019 r. wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, którego celem było ułatwienie lokalnym NGO ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G. Dofinansowane ze środków unijnych projekty mają przyczyniać się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym seniorów oraz dzieci i młodzieży.

Podczas wtorkowego szkolenia uczestnicy zapoznani zostali zarówno ze szczegółowymi zasadami udzielania wsparcia, jak i ze wskazówkami dotyczącymi poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie. Przedstawiciele 3. Sektora dowiedzieli się również, w jaki sposób udokumentować rynkowość planowanych do poniesienia kosztów, jak skonstruować budżet projektu oraz w jaki sposób dobrać grupę docelową wybranych do realizacji działań. Poznali także lokalne kryteria wyboru, wg których Rada LGD będzie oceniała wnioski składane w konkursie nr 1/2019/G.

Prowadząca szkolenie – p. Dorota Stanek, dyrektor biura LGD – opowiedziała również o konieczności realizacji w ramach projektu odpowiednich wskaźników oraz zgodności planowanych działań ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2014-2020. Przypomniała również, że zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na działania aktywizujące lokalną społeczność mogą korzystać z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa pracowników Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Doradztwo świadczone jest do 21. listopada br. Nabór wniosków trwa zaś do 22.11.2019 r.

Dofinansowanie w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G, w maksymalnej wysokości 20 tys. zł, można uzyskać m.in. na:

- organizację kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
- organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych),
- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, kalendarzy imprez kulturalnych planowanych w regionie i innych publikacji,
- szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),
- inne działania w zakresie promowania obszaru LSR, wzmocnienia kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

O dotację mogą zaś ubiegać się:

- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (stowarzyszenia, fundacje),
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną np. KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z terenu powiatu nakielskiego.

Szczegóły konkursu w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.